HOME 
  CONCEPT 
  BEDRIJFSFITNESS 
  CARE4FIT 
  CONTACT 
  INLOGGEN 
Voorwaarden voor het gebruik van de website van CARE4FIT
 
1. Deze website van CARE4FIT is met grote zorg samengesteld. Niettemin geeft CARE4FIT geen garantie dat de informatie die in deze website is opgenomen of waarnaar wordt verwezen volledig en juist is en geschikt is voor het doel dat de gebruiker van deze website aan deze informatie geeft.
 
2. CARE4FIT sluit derhalve elke aansprakelijkheid uit voor directe of indirecte schade ontstaan door de inhoud van de informatie op de CARE4FIT website inclusief gevolgschade en gederfde winst alsmede schade aan computer hard- en software.
 
3. Het is CARE4FIT te allen tijde toegestaan deze website en de inhoud daarvan te wijzigen. CARE4FIT kan niet aansprakelijk worden gehouden voor eventuele gevolgen van wijzigingen.
 
4. Deze website kan links of verwijzingen naar andere websites bevatten. Aangezien CARE4FIT geen toezicht heeft op de inhoud  van andere websites aanvaardt CARE4FIT geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de door derden aangeboden informatie op deze websites van derden.
 
5. Alle informatie en afbeeldingen op deze website vallen onder het auteursrecht van CARE4FIT en diens licentiegevers. Niets op deze website mag worden vermenigvuldigd en/of openbaargemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, digitaal of op enige andere wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van CARE4FIT.
  DISCLAIMER